அடக்கடவுளே… பல் சி கிச் சைக் காக ம ருத்தும னையில் அ னும திக்க ப்பட்ட சீரியல் நடிகைக்கு ஏற்பட்ட வி பரீ தம்… அ திர்ச் சி புகைப்படம்…!!!

சினிமா

திரையுலகில் கன்னட சீரியல் நடிகை ஒருவர் பல் வ லிக் காக சி கிச் சை மேற்கொண்ட போது முகம் வீ ங்கி மோ சமா க சென்ற ச ம்ப வம் பார்ப்போரை அ திர்ச் சியில் ஆ ழ்த் தியுள் ளது. பெங்களூர் ஜே.பி. நகரில் வசித்து வருபவர் சீரியல் நடிகை சுவாதி. இவர் கன்னடத்தில் ஒரு சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.

மேலும் இந்நிலையில் கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன் சுவாதி பல் வ லி காரணமாக தனியார் ம ருத் துவ மனை யில் சி கிச் சை பெற்றுள்ளார். அ ங்கு சுவாதிக்கு சி கிச் சை அ ளித்த மருத்துவர்கள் மருந்துக்கு பதிலாக ஒரு ஊ சியை கொடுத்து அதை செலுத்திகொள்ள அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.அதனால் அவரும் அந்த ஊ சியை செலுத்திக் கொள்ள சுவாதியின் முகம் எதிர்பாராத நிலையில் கோ ரமாக வீ ங்கி மு கம் மாறியுள்ளது.

இதனால் அவர் ப தறி போய் 20 நாட்களாக வெளியே வ ராம ல் இருந்துள்ளார். பின் தனக்கு சி கிச் சை அளித்த ம ருத்து வரிடம் தொ டர்பு கொண்டு கேட்டப் போது முக வீ க்கம் விரைவில் சரியாகி விடும் எனக் கூறியுள்ளார்.

ஆனாலும் தற்போது வரை முக வீ க் கம் ச ரியாக வில்லை. ம ருத்துவ மனை மீண்டும் தொ டர்பு கொண்டு கேட்டாலும் சரியாக யாரும் பதில் கொ டுக் கவி ல்லை என்று கு ற்றா ச்சா ட்டி உரிய ந டவடி க்கை எடுக்கப்படுவதாக கூறியுள்ளார் சுவாதி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *