என்னது… பிரபல இயக்குனருடன் 2 ஆண்டுகள் தொ டர் பில் இ ருந்த சீரியல் நடிகை!! திருமணம் ஆகாமல் க ர்ப்ப மாகியுள்ளார்.. யார் அந்த நடிகை தெரியுமா??

சினிமா

சினிமாவில் நடிகைகளுக்கு எ திராக பல ஏ மாற்றங் கள்  நடந்து வருகிறது. சினிமா வாய்ப்பு த றுவ தாக கூறி பல பிரபலங்கள் நடிகைகளை ஏ மாற் றி ப யன்ப டுத்தி கொள்வார்கள். என்று பல நடிகைகள் மீது பு கார்  கூறி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் பாலிவுட் சினிமாவின் பிரபல சீரியல் நடிகை.

இயக்குநர் மீது சமீபத்தில் பு கார ளித்து ள்ளார். சினிமாவில் கா ஸ்டிங் இயக்குனராக இருப்பவர் ஆயுஷ் திவாரி. இவர் தன்னிடம் வாய்ப்பு கேட்டு வந்த பிரபல சீரியல் நடிகை ஒருவருடன் ர க சிய தொ டர்பி ல் இ ருந்துள்ளார். இரண்டு வருடங்களாக இருந்து வந்த அந்த தொ டர் பு திருமணத்தில் முடிய வேண்டும் என அந்த நடிகை வி ரும்பியதாகவும், ஆனால் அதற்கு இயக்குனர் கொஞ் சமும் செவி சாய்க்காமல் இருந்ததாகவும் தெரிகிறது.

மேலும் ஒரு கட்டத்தில் ச ண் டை மு ற் றி நடிகையை திருமணம் செய்ய முடியாது என அந்த இயக்குனர் கூறி விட்டாராம். இதனால் க டுப் பான அ ந்த நடிகை போ லீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.

அ ந்த நடிகைக்கு இயக்குனர் அ ந் த மா தி ரி பு கைப் படங்கள் அ னுப்பி தொ ல் லை கொ டுத்த தாகவும், அ டித் து து ரத் தி யதாகவும் அவர் மீது வ ழக் குத் தொ டுத்து ள்ளார்.  அந்த நடிகையின் எ திர் காலம் க ருதி பெயரை வெளியிடாமல் விஷயத்தை மட்டும் வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *