ஓ ட்டலில் தனியாக அந்த நடிகரின் ம னைவி…! கை யும் க ள வுமாக மா ட்டிய கோ ப் ரா நடிகர்…!! மனுஷன் அந்த வி சயத்துல ப லே கி ல்லாடியா இருந்திருப்பார் போல…!!!

கிசு கிசு

சினிமாவை பொறுத்தவரையில் சக நடிகர் ந டிகைகளுடன் கி சு கி சு க் க ளி ல் சி க்காமல் இருப்பது என்பது நடக்காத கா ரி ய ம் தான். ஆரம்பத்தில் கா த ல் லி வ் வி ங் டு கெ த ர் வாழ்க்கையில் சி க்கி பின் வேறொருவரை திருமணம் செய்யும் போது அதை பெரிய வி ஷ ய மா க கருத்தில் கொள்ளாமல் சகஜமாக்க எடுத்து கொள்கிறார்கள். அப்படி இருந்தவர் தான் அந்த ந டி கை.

மூன்றெழுத்து நடிகருடன் ஜோடி போட்டு பல படங்களின் வெ ற்றியை கொடுத்தும் கா தலித்தும் பின் திருமணம் செய்தார் அந்த ந டிகை. தற்போது வரை நன்றாக கணவர் நடிகருடன் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளார்.

ஆனால் அவருக்கு முன்பாக வேறொரு நடிகருடன் லி வ் வி ங் டு கெ த ரி ல் இருப்பது சினிமா வட்டாரத்திற்கே தெரிந்த ஒன்று. அப்படியிருக்கும் போது ஒருசில காரணங்கள் கொண்டு அந்த வேறொரு நடிகரை க ழ ட் டி விட்டு மூன்றெழுத்து நடிகருடன் ரொ மா ன் ஸி ல் இறங்கினார்.

ஒரு சமயத்தில் முன்னாள் கா த ல் நடிகருடன் ஓட்டலில் தனியாக இருப்பதை அவர் பார்த்து கை யு ம் க ள வு மா க மாட்டினார் அந்த ந டிகை. பின் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த வி ஷ ய த் தை மூ டி மறைத்துவிட்டாராம். தற்போது வரை மூன்றெழுத்து நடிகரும் அந்த ந டிகையும், அந்த நடிகர் மூ ச் சு காத்து ப டும் பக்கம் கூட போறதில்லையாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *