சீரியல் நடிகை பிருந்தாவை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா .? என்னாது , இந்த நடிகர் தான் இவரது மகனா .? இதோ வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!

சினிமா

சீரியல் நடிகை பிருந்தாவை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா .? என்னாது , இந்த நடிகர் தான் இவரது மகனா .? இதோ வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!

பொ துவாகவே சி னிமா என்றா லும் சின்ன த்திரை என் றாலும் பிரபல ங்களின் உறவுக ளுக்கு கண்டி ப்பாக ஒரு மிகப் பெரிய புக ழ் கிடை த்து விடுகி ன்ற து. அதிலும் குறி ப்பாக பிரபல ங்களின் பிள் ளைகளே அல்லது சகோத ர சகோத ரிகளின் இருந்தால் அவர் பெயர் விரைவில் பிர பலம் ஆகிவி டுகிறது. அந்த வகையில் த மிழ் சின் னத் திரை யில் பல இல் லத்தரசிக ளின் மத் தியில் பெரும் பிரப லமான ஒரு சின்ன த்திரை நடிகை எ ன்றால் அவர்கள் பிருந்தா இவர்க ள்தான். இவர் சன் டிவியில் ஒளிபர ப்பான ஆன ந்தம் என்ற மிக பிர பலமான தொடரில் நடித்து பிரபல மான ஒரு நடிகை ஆகும். மேலும், இவருக்கு கிஷ ன் தாஸ் என்ற ம கன் இருந்தார் நா ட்டிய கலையை க ற்று வந்த நடிகை பிரு ந்தா அவர்கள் தனது கல்லூ ரியில் தான் ஆ டிய நட னத்தை பார்த்த பிரபல டிடி

மெ ட்ரோ சேன லில் நம் குடு ம்பம் என்ற தொட ரில் நடிக்க வாய் ப்பு கிடைத்து என்று ஒரு பேட் டியில் கூறியு ள்ளார். இவர் நடித்த ஆனந்தம் என்ற தொடர் 5 ஆண் டுகளுக்கு மே லாக சன்டி வியில் ஒளி பரப் பப்பட்டு ம க்கள் ம னதில் ஒரு நீங்காத இட த்தைப் பிடி த்து ள்ளது என்று நம் எலோ ருக்கும் தெரியும்.அதன் பிறகு தற்போது நடிகை பிரு ந்தாவின் ம கனுக்கு 21 வயது ஆகி ன்றது. அவர் யூடியூப் சேனல் ஒன்று மிக ப்பெரிய பிரபல மாக இருந்து வருகி ன்றார்கள். சி னிமாவில் இவருக்கு நிறைய ஆ ர்வம் இரு ந்தன. அதனால் இவர் கடந்த ஆண் டு பற ந்து செல் லவா என்ற குறும்ப டத்தை இயக்கி யுள்ளார்.

அதை பார்த்த ப லரும் பா ராட்டி வந்தனர். மேலும், கடந்த ஆண்டு வெ ளியான ஏ சியன் பெ யிண்ட்ஸ் விளம்ப ரத்திலும் இவர் நடித்து ள்ளார் என்று குறிப்பிடத்தக்கது. அதன்பிறகு இவர் சமீ பத் தில் அவரது இன் ஸ்டா கிராம் பக்கத்தில் அவரும் அவருடைய அம் மாவும் இ ணை ந்து எடு த்த புகை ப்படம் பதிவி ட்டு ள்ளார். அவரது தற்போதைய புகை ப்பட ங்களை கா ணும் போது மிகவும் வியப் பாக பார்த்த ரசிகர்கள் பல ரும் இருந்தா ர்கள் நடிகை பிருந்தா தனது ம கனை ஒரு சிங் கிள் அம் மாவாக வ ளர்த்து வருகி ன்றார் என்று ஏற்கனவே அவர் ஒரு பே ட்டியில் கூறியி ருந்தார். மேலும்,

நடிகை பிருந்தாவின் ம கன் தற்போது சி னிமாவில் எப்படி யாவது போக வேண்டும் என்ற குறி க்கோள் உடன் நடி கராக வரவே ண்டும் என்று மு யற்சி செய்து வருகி றார். சமீப த்தில் முதல் நீ மு டிவும் நீ என்ற திரை ப்பட த்தில் நடித்து ள்ளார். இதோ அவரின் புகை ப்படம் நீங்க ளும் பாரு ங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *