சு ப் ரீ ம் நடிகருக்கு அந்த அக்கா ந டிகையுடன் தொ ட ர் பு இருந்ததா…? அட.. இவருடன் கி சு கி சு வி ல் சி க்காத நடிகைகளே கிடையாது போல…!!!

கிசு கிசு

எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி காலத்தில் இருந்து, தற்போது சிம்பு, தனுஷ் காலம் வரையிலுமே தமிழ் சினிமாவில் எப்போதும் வ த ந் தி க ளு க் கு ம், கி சு கி சு க் க ளு க் கு ம் ப ஞ்சமே இருந்ததில்லை.

அப்படி ஒரு கி சு கி சு 90களில் கொ டி க் க ட் டி பறந்தது. ஆம், 90களில் இளைஞர்களின் மனதை கொ ள் ளை கொண்டகொண்ட அக்கா ந டி கை ஒருவர் இருந்தார். இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் எ க் ஸ் பி ர ஷ ன் நாயகியின் அக்கா.

இந்த அக்கா நடிகையின் மீது சு ப் ரீ ம் நடிகருக்கு ஒரு க ண் இருந்ததாகவும், இருவருக்குமிடையே சில நாட்கள் தொடர்பு இருந்ததாகவும் கி சு கி சு இருந்து வந்தது.

அந்த காலத்தில் சு ப் ரீ ம் நடிகர்  சி க்காத கி சு கி சு வே கிடையாது. சித்தி நடிகையுடன் இரெண்டாவது திருமணம் ஆனா பின்புதான் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு ச ர் ச் சை க ளி ல் பெருமளவு சி க்காமல் இருந்து வருகிறார் நம்ம சு ப் ரீ ம் நடிகர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *