தமிழ் படத்தில் நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு தாருங்க !! கெஞ்சி கேட்கும் பிரபல பாலிவுட் நடிகை !! அந்த நடிகை யாருன்னு நீங்களே பாருங்க ..!!

சினிமா

தமிழ் படத்தில் நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு தாருங்க !! கெஞ்சி கேட்கும் பிரபல பாலிவுட் நடிகை !! அந்த நடிகை யாருன்னு நீங்களே பாருங்க ..!!

பாலி வுட் தி ரை உல கில் முன்ன ணி நடிகை யா க வலம் வருப வர் தான் ந டிகை அலி யா பட் . இ வர் பிரபல பாலிவு ட் இயக் குன ரான மகே ஷ் பட் அவர் களின் மகள் ஆவா ர் . இவர் கடந்த 19 99 ஆம் ஆ ண்டு வெளி யான ச ங்கர் ஷ் என் ற படத் தின் மூல ம் குழ ந்தை நட்சத்திர மாக அறி முகமா னார். இ தனை த் தொடர் ந்து 2012 ஆம் ஆண் டு வெளி யான ஸ்டுடெ ன்ட் ஆப் தி இயர் என் ற படத் தின் மூல ம் நடி கை யா க அறி முகமா னா ர் .

பின் னர் இதனை தொட ர்ந்து பல படங் க ளை நடித்து தனக் கென ஒரு த னி இட த்தை பிடி த்துக் கொண்டா ர் . அது மட் டுமில் லாமல் சமீபத் தில் எஸ் எஸ்ரா ஜ மௌலி இயக் க த்தில் வெ ளியான ஆர்ஆர் ஆர் திரைப் படத்திலு ம் ஒரு முக் கிய கதா பாத்திரத் தில் நடித் திருந்தார் நடிகை அ லியா பட். இந்நி லையில் கடந்த சில வரு டங்க ளாக ,

அலி யா பட்டு ம் , ர ன்பீர் கபூ ரும் காத லித்து வந் தன ர். இதை த் தொ டர்ந் து இவ ர்க ளின் தி ருமண ம் கடந் த சில மாத ங்க ளு க்கு முன் பு மும்பை யில் பிரம் மாண்டமா க நடை பெற்ற து . தி ருமண த்திற்கு பிறகு பட ங்களி ல் நடி ப்பதை கு றைத்து க் கொ ண்ட அலி யா பட் ச மீபத்தில் கர் ப்பமாக இருப் பதை அறிவித்தி ரு ந்தா ர் .

இத ற்கு ரசிகர் களும் தி ரை யுலக பிரபல ங்களு ம் வாழ் த்துக் க ளை தெ ரிவித்து இருந்தன ர் . இந் நி லையி ல் என க்கு வாய் ப்பு கொ டுத்தா ல் நி ச்சயம் தமிழ் படங்களி லும் நடிப் பேன் எ ன்று விரு ப் பம் தெ ரிவித் துள் ளார் நடி கை அலி யா பட் . மே லும் 2 ஸ் டேட்ஸ் படம் மூல மா க ஒரு தமிழ் பெண் ணாக ந டிக்கும் வா ய்ப்பு என க்கு ம்,

அ மைந்த து. இ தனை வைத் து ஒரு வாய் ப்பு கொடு க்கலா மே , தெ லுங்கு கற் றுக் கொ ள்ளவே ஒ ன்றை ஆண்டு கள் ஆன து. தமிழ் க ற்றுக் கொள்வ து இன் னும் கஷ் டம் என்று கே ள்விப் பட்டேன் , இருந் தா லும் பிரம்மா ஸ்திர ம் திரைப் பட ம் தமிழில் வெளி யாக இருப் பது மகி ழ்ச்சி என்று தெ ரிவித்து இ ருந்தார் நடி கை அலி யா பட்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *