வி வா க ர த் தா ன நடிகருடன்… ஆ ளி ல் லா த தீவில் கு தூ க லி க் கு ம் பிரபல தொகுப்பாளினி …! இ தெ ல் லா ம் எங்க போயி முடியுமோ…!! பு ல ம் பு ம் நெ ட்டிசென்கள்…!!!

Uncategorized

பிரபல நச்சத்திர தொலைக்காட்சியில் உச்ச தொகுப்பாளினியாய் இருந்தவர்தான் வெ ள் ளை க் கு தி ரை என ரசிகர்களால் வ ர் ணி க் க ப் ப டு ம் தொகுப்பாளினி. இவரது மார்க்கெட் உ ச் ச த் தி ல் இருக்குபோதே காதலித்து திருமணம் முடித்தார். பின்னர் ஓரிரு ஆண்டுகளில் வி வா க ர த் து பெற்று பி ரி ந் தா ர்.

அ சு ர நடிகருடன் வெ ள் ளை தொகுப்பாளினிக்கு  ஏற்பட்ட எ ல் லை மீ றி ய நெ ரு க் க மே வி வா க ர த் து க் கு காரணமாக கி சு கி சு க் க ப் ப ட்  ட து. வி வா க ர த் து வாங்கியதுமே அ வி ழ் த் து விட்டா கு தி ரை போல ஊ ர் ஊ ரா ய் சுற்றுவது, ஆண் நண்பர்களுடன் இரவு பா ர் ட் டி என கு தூ க ளி த் து கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் தொகுப்பாளினி கடந்த ஒரு சில மாதங்களாகவே தனது நெ ரு க் க மா ன தோ ழி யி ன்( பிரபல ந டிகை ) தீவில் இருந்து கு தூ க லி த் து கொண்டிருக்கிறாராம். அது அந்த ந டி கை யி ன் சொந்த தீவாம். அதுமட்டுமல்லாமல் சென்ற வருடம் வி வா க ர த் து வாங்கிய அ சு ர நடிகரும் அந்த தீவில் உள்ளாராம்.

வெ ள் ளை க் கு தி ரை தொகுப்பாளினியும், அ சு ர நடிகரும் ஆளே இல்லாத தீவில், தனது சொந்த தீவாகவே நினைத்து கு தூ  க லி த் து வருகிறார்களாம். அது குறித்த பல புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வெளியாகி வை ர லா கி கொண்டிருக்கிறது. இதனை பார்த்த நெ ட்டிசென்கள் “இதெல்லாம் எங்க போயி முடியுமோ..?” என பு ல ம் பி வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *