இந்த பிரபல நடிகரின் படத்தை அனைவரும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டுமா !! தீடீரென்று அறிக்கை விடுத்த ரஜினிகாந்த் .. வெளியான தகவலை கேட்டு அதி ர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!

Uncategorized

இந்த பிரபல நடிகரின் படத்தை அனைவரும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டுமா !! தீடீரென்று அறிக்கை விடுத்த ரஜினிகாந்த் .. வெளியான தகவலை கேட்டு அதி ர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!

சூப் பர் ஸ் டார் ரஜினி கா ந்த் அவர் கள் பிரபல நடிகரின் படத்தை கட்டா ய ம் அனை வரும் பார்க்க வேண் டும் எ ன்று அறிக் கை ஒன் றை வெளியி ட்டு இருக் கிறா ர். அந்த வ கை யில் ச மீபத்தி ல் மா தவன் நடிப்பி ல் வெ ளியா ன திரை ப்பட ம் தான் ராக் கெட் ரி. இந்த படத்தை நடிக ர் மாதவ னே நடித் து மற்றும் இயக் கியும் இ ருந்தா ர். மேலு ம் இந்த படத் தில் மா தவ னு டன் இ ணை ந்து சிம்ர ன் , ரவி ராக வேந் திரா, மி ஸா கோ சல் மற் றும்,

சிற ப்பு கதாபா த்திரத் தில் நடி கர் சூர்யா ந டித் திரு ந்தா ர் . விஞ்ஞா னி நம்பி நாராய ணன் அவர் களி ன் வாழ் க்கை வரலா ற் றை மையமா க வை த்து எடுக் கப்பட்ட இந் த திரை ப்படம் ரசி கர்கள் மத் தியில் ந ல்ல வரவே ற்பை பெற்று வரு கிறது . குறி ப்பாக பல முன் னணி திரை நட்சத்தி ரங்களு ம் இந்த திரை ப்படத்தை பு கழ்ந் து வருகி ன்ற னர் .

இப்ப டி ஒரு நி லையில் த ற்போது சூப்பர் ஸ்டா ர் ரஜினிகா ந்த் அ வர்கள் ராக் கெ ட்ரி திரை ப்படம் குறி த்து ஒரு அறி க்கை ஒன்றை வெளி யிட்டு ள்ளா ர் . அ ந்த அறிக் கையில் அவர் கூறி யதா வது , ராக் கெட் ரி திரை ப்படம் அனை வ ரும் கட்டா யம் பா ர்க்க வே ண்டு ம் குறிப் பாக இ ளை ஞர்கள் . நம் நாட் டின் வி ண்வெளி,

ஆ ராய்ச்சி வளர் ச்சிக் காக ப ல துன் பங்க ளு க்கு உ ள்ளா கி , தியாக ங்க ள் செ ய்து அரு ம்பா டு பட்ட பத் மபூஷன் திரு . நம்பி நாரா யண ன் அவர் களின் வாழ்க் கை வரலா ற்றை மிக தத் ரூ பமாக நடித்து பட மாக் கி , இயக் குன ராக தனது முதல் ப டத்தி லேயே தலை சிறந் த இயக்கு னர்க ளுக் கு இணை யாக நிரூ பித்து இரு க்கிறார்,

நடிக ர் மாத வன் அவ ர்கள் . இப்ப டி ஒரு திரைப் பட த்தை அ வர் கொ டுத்தத ற்காக அவரு க்கு என் னுடை ய நன்றி க ளும், பாரா ட்டு க்களு ம் என் று கூறியிரு ந்தார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி காந் த் அவர்கள் . அவர் வெ ளியி ட்ட அறி க்கை தற்போ து சமூக வ லைத் தளங்க ளில் தீ யாய் பரவி வரு கிறது…

Leave a Reply

Your email address will not be published.