90 களின் முன்னணி ந டிகையை இரவில் தினமும் ச ந்தித்த வா ரி சு நடிகர்…! அப்பாவுக்கு தெரிந்ததால் அ ப்போதே வி ட்டுச்சென்ற நடிகர்…!! இன்றுவரை அந்த ந டிகை பக்கமே தலை வைப்பதில்லையாம்…!!!

கிசு கிசு

தமிழ் சினிமா என்றாலே ச ர் ச் சை க ளு க் கு ப ஞ் ச ம் இருக்காது. அந்த வகையில் 90 களில் ஒரு காதல் ச ர் ச் சை கோ லி வு ட் டை யே ஒரு சமயத்தில் க ல க் கி கொண்டிருந்தது.

பேரிலேயே கவிதை வைத்திருந்த ந டி கை இரண்டு முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடியாக நடித்து பெயர் பிரபல ந டிகையாக பெயர் பெற்றவர்..

இவரை அந்த வாரிசு நடிகருக்கு மிகவும் பிடித்துவிட்டதாம். ஆரம்ப காலத்தில் தொடர்ந்து அந்த ந டிகையுடன் ஜோடி போட்டதால் வந்த கெ மி ஸ் ட் ரி தான் காரணமாம்.

 

அதனால், படப்பிடிப்பு தாண்டி இருவருக்கும் நெ ரு க் க ம் உண்டானதாம்.

அதை தொடர்ந்து இரவு நேரத்தில் அந்த ந டிகையை வாரிசு நடிகர் சந்திப்பதை வழக்கமாக வைத்திருக்க, வி ஷ ய ம் தெரிந்து அப்பா, மகனை க டுமையாக க ண் டி த் தா ரா ம். அன்றிலிருந்து அந்த நடிகை பக்கமே இதுவரை தலை வைப்பதில்லையாம் அந்த நடிகர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *